Všeobecné obchodní podmínky

1) Úvodní ustanovení

Nákup cukrářských výrobků a doplňků na našich internetových stránkách www.dotrtyadortiky.cz mohou uskutečnit právnické i fyzické osoby s tím, že vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího se řídí následujícími obchodními podmínkami (dále též „OP“). 
Prodávajícím je společnost :

WineWorld.cz Trading s.r.o., IČ: 26942577,
se sídlem Za zámečkem 746/5a, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsaná u Krajského/Městského soudu v Praze, C 187767.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup výrobků Dorty a Dortíky a to formou osobní, telefonickou nebo internetovou. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2) Definice některých pojmů

a) kupující – zákazník internetového obchodu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující spotřebitel a kupující, který spotřebitelem není.
b) kupující spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti. Fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
c) kupující podnikatel je osoba, která není spotřebitelem a která nakupuje výrobky či užívá služby pro účely podnikání s těmito výrobky nebo. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, kterém se ho týkají a obchodním zákoníkem.
d) smlouva – kupní smlouva odpovídající tomu, co kupující vloží do košíku, provede objednávku a tato je potvrzeno prodávajícím.
e) zboží – pekařské a cukrářské výrobky, které mohou být předmětem obchodů dle obchodních podmínek.

3) Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku do 48hod od obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou až v případě kontaktování našim pracovníkem a zkontrolování správnosti údajů, buď e-mailem nebo telefonicky. Za potvrzení nelze považovat automaticky vygenerovaný e-mail
Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné a naše firma se dle platných zákonů o ochraně osobních údajů zavazuje nesdělovat tyto informace třetí straně.
Prodávající má právo v následujících případech odmítnout objednávku:
a. v případě pozdního objednání
b. z důvodů naplnění výrobní kapacity
c. z důvodu nejasných kontaktních údajů
d. nebo nemožnosti kontaktovat kupujícího

4) Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou emailovou adresu nebo telefonické spojení.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.
S cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky. U „klasických dortů“ a drobných dezertů je cena stanovena za 1 kus, u dortů vyrobených „ na zakázku“ je cena uvedena po odeslání poptávky. Předběžná cena za vyrobený dort na míru je sdělena kupujícímu v potvrzovacím emailu. Objednávka se stává závaznou odesláním vyplněného formuláře Emotikona smile podání objednávky) na e-shopu www.dortyadortiky.cz , v závislosti na typu výrobku.

5) Jak nakoupit

a) V případě zájmu o nabízené zboží v internetovém obchodě vložíte toto vybrané zboží a množství do košíku. Zboží z košíku máte možnost před odesláním objednávky odstranit, nebo měnit jeho množství. V košíku se Vám zobrazí vždy všechno objednávané zboží, cena tohoto zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny zboží v košíku a případně náklady na dopravu objednaného zboží.
b) Objednávka je kompletní po vyplnění údajů identifikující kupujícího, termínu dodání a vyzvednutí, či adresy dodání. Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „koupit“ se považuje za Váš návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy.
c) Prodávající neprodleně potvrdí přijetí objednávky, přijetí objednávky je potvrzeno prostřednictvím emailové zprávy odeslané automaticky ze serveru prodávajícího.

6) Objednací podmínky

Pro zhotovení objednávky od objednání:
a) klasické dorty 3 pracovní dny předem do 10 hodiny
b) cupcaky,dezerty, makronky,sladké pečivo 3 dny předem do 10 hodiny
c) potahované, dětské a speciální dorty 5  pracovních dnů předem do 10 hodiny
d) svatební dorty 10 dní předem 
Po dohodě je možná změna termínu, dle možností prodávajícího

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem s uvedením skladovacích a spotřebních podmínek. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Osobní konzultace k provedení objednávky jsou možné na tel. č. 725 766 395 – Veronika Michalíčková

7) Platba a cena

Ceny uvedené na webových stránkách www.dortyadortiky.cz jsou uváděny jako konečné, včetně DPH. Náklady na dopravu (informace o cenových podmínkách dopravy zboží) je uvedena v části „Podmínky dodání zboží“ těchto OP, jejich výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), a jsou následně přičteny k ceně zboží v objednávkovém formuláři. Jako cena při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Kupující může zboží nebo službu převzít zásadně až po jejich úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.
Platba je možná v hotovosti při převzetí
Platební kartou 
Bankovním převodem do 5ti dnů od odeslání objednávky na účet XXX. V případě požadavku úhrady převodem sdělte toto přímo v zadání objednávky v poznámce. Při potvrzení objednávky bude Vám sdělena částka, číslo účtu i variabilní symbol pro úhradu.

8) Doprava

Objednané zboží si zákazník přebírá osobně v místě provozovny , nebo mu je dle předchozí domluvy výrobek dovezen na jeho zvolenou adresu. Cena dopravného je 500Kč po Praze  (do 20ti km),  800Kč do 30Km od Prahy a 1000Kč do 50Km. Cena dopravy platí pro max 2ks dortu a drobných zákusků. Pro 3 dorty a více se cena dopravy stanovuje individuálně.

9) Vyřizování reklamací

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem www.dortyadortiky.cz a právním řádem platným v ČR.
Zboží lze reklamovat u dodavatele dle podmínek reklamačního řádu po tel. dohodě či přímo na adrese uvedené na www.dortyadortiky.cz a to maximálně do 24 hodin od dodání zboží a pouze při striktním dodržení skladovacích podmínek kupujícího.

10) Způsoby vyřizování oprávněných reklamací

Jedná-li se o vadu odstranitelnou, jsou uplatněné reklamace řešeny následujícími způsoby:

a) Prodávající má povinnost bez zbytečného odkladu vadu odstranit nebo vyměnit výrobek. Okamžitá výměna výrobků je podmíněna jeho fyzickým stavem na skladě.
b) Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadný výrobek za výrobek bez vady (volba způsobů vyřízení reklamace je výhradně věcí rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže takového vyřízení své reklamace právem domáhat, není-li v zákonných normativech upravujících Reklamační řízení uvedeno jinak. V takovém případe je postupováno podle aktuálně platné právní úpravy).
c) Prodávající může vždy místo odstranění vady, či výměny věci vrátit zákazníkovi kupní cenu (volba způsobu vyřízení reklamace je výhradně věcí rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže takového vyřízení své reklamace právem domáhat, není-li v zákonných normativech upravujících Reklamační řízení uvedeno jinak. V takovém případě je postupováno podle aktuálně platné právní úpravy). 
d) Nelze uplatnit reklamaci a právo na výměnu výrobku, ze kterého byla již jakákoliv část spotřebována, či jinak jakkoliv znehodnocena.
e) Reklamace se vyřizují výhradně v místě pro uplatňování reklamací, a to v provozovně. Reklamace se zásadně nevyřizují u zákazníka, doprava zboží k reklamaci je záležitostí reklamujícího.
f) Reklamaci jakkoliv poškozeného nebo nekompletního zboží – včetně reklamace jakýchkoliv parametrů zjistitelných vnější prohlídkou zboží ( celkový vzhled produktu), musí zákazník uplatnit nejpozději při přebírání hotového výrobku. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
g) Reklamace chutí, složení nebo jiných vnější prohlídkou nezjistitelných parametrů zboží musí zákazník uplatnit neprodleně po jejich zjištění a zároveň musí zajistit, aby po celou dobu od převzetí výrobku, až do uplatnění reklamace byl výrobek uložen způsobem a při teplotě odpovídajícím požadavkům zákonu a předpisu, upravujících oblast výroby a skladování potravin.
h) O oprávněnosti reklamace rozhodne podle svého uvážení pověřený pracovník dortů a dortíků.
ch) Prodávající nepřebírá zodpovědnost za případné nedostatečnosti způsobené nevhodným složením výrobku vyrobeného či upraveného podle požadavku zákazníka, pokud bylo toto složení nebo úpravy zákazníkem požadováno. Skutečnost, že zboží bylo vyrobeno, či upraveno podle jeho požadavku, potvrzuje zákazník fyzickým převzetím objednaných výrobků.

11) Skladovací podmínky

Veškeré objednávky cukrářských výrobků dodávané Dorty a dortíky, jsou skladovány při teplotě od +4 do max.8°C. Po předání objednaného zboží zákazníkovi, musí být tyto skladovací podmínky jednoznačně zachovány.

V případě, že nedojde k uskladnění dodávaného zboží při těchto teplotách, hrozí jeho znehodnocení a v tomto případě se Dorty a dortíky zříkají jakékoliv odpovědnosti za vzniklé škody na dodávaném zboží a zároveň není možno ani akceptovat případnou reklamaci.
Při správném skladování Vám Dorty a Dortíky garantují 48 hodin záruku na kvalitu zboží.

Při zjištění závadnosti v objednávce týkající se chutí či složení výrobku po převzetí cukrářského výrobku, neprodleně nás kontaktujte od 8:00 do 19:00 na telefonu 725766395. Závadu je nutné hlásit ihned po zjištění, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Poučení o skladovacích podmínkách

Výrobky Dortů a Dortíků musí být skladovány při teplotě od +4 do +8°c, odděleně od surovin jiného původu z důvodů hrozby kontaminování jinými aromaty a mikroorganismy. Při nedodržení těchto skladovacích podmínek zaniká právo zákazníka na pozdější reklamace.

12) Stornovací podmínky

Stornování objednávky je možné učinit nejpozději 5 dnů před datem, kdy měl být cukrářský výrobek předán kupujícímu. V termínu 2 dnů bude vráceno 50% ze zaplacené částky, a v termínu kratším 2 dnů musí kupující uhradit celou kupní cenu za objednané zboží.

12) Záruka na zboží

a) Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady zboží, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
b) Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží již při jeho převzetí a zjistit tak případné závady prohlídkou odhalitelné a zkontrolovat kompletnost dodávaného zboží. Zjištěné závady je nutno reklamovat při předávání zboží. Závady nezjistitelné prohlídkou zboží uplatní zákazník podle dalších podmínek reklamačního řádu Dortů a Dortíků. 
c) U potravinářského zboží typu dorty, zákusky, minidezerty a veškerých dalších objednávaných produktů je záruka poskytována jen a pouze v rozsahu stanoveném příslušnými zákony pro zboží okamžité spotřeby.
Nárok na uplatnění záruky zaniká v každém z následujících případů :
a. Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem reklamace záruční doba. 
b. Svévolným upravením nebo pozměněním zboží 
c. Mechanickým nebo jiným poškozením zboží, nebo poškozením zboží kupujícím při přepravě.
d. Poškozením zboží při přepravě k reklamaci (například pokud zboží nebylo přepravováno chlazené na náležitou teplotu). 
e. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému bytovému prostředí, nebo prostředí restaurací vybavených potřebnou chladicí technikou. 
f. Zboží bylo poškozeno použitím v rozporu s podmínkami uvedenými v obchodních, reklamačních nebo záručních podmínkách nebo dále v rozporu s všeobecnými zásadami platnými pro použití nebo spotřebu obdobného zboží. 
g. Zboží bylo poškozeno živly.

13) Délka poskytované záruky

Prodávající, ve smyslu platných zákonů, poskytuje na zboží záruku stanovenou zákonem, není-li pro konkrétní případy stanovena záruka jiná.
Záruka na zboží okamžité spotřeby je poskytována jen a pouze v rozsahu požadovaném zákonem aktuálně záruky upravujícím.
Zbožím okamžité spotřeby jsou míněny veškeré výrobky nebo zboží, které vyrábí Dorty a dortíky a jsou potravinářského charakteru. Zejména se jedná o dorty, svatební dorty, zákusky, minidezerty, případně i o pečivo a další výrobky, tvoří-li součást objednávky.

14) Závěrečná ustanovení

a) Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon na ochranu spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
b) Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to za účelem dodání zboží a jeho inzerce. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
c) Kupující souhlasí s tím, že mu mohou být zasílány emailem informace o novinkách a změnách obchodních podmínek prodávajícího.
d) Změny obchodních podmínek nebo smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.