Pravidla a podmínky účasti v soutěži

Sladká báseň

 

 

1. Pořadatel soutěže

 

Pořadatelem soutěže „Sladká báseň“ (dále jen „Soutěž) je Dorty&Dortíky provozované společností WineWorld.cz Trading s.r.o., IČ: 26942577, se sídlem Za zámečkem 746/5a, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsaná u Krajského/Městského soudu v Praze, C 187767 (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen "Pravidla").

 

Soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Facebook s ní není žádným způsobem spojen. Účastník Soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli Soutěže a nikoliv sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěže musí být směřovány Pořadateli, nikoliv Facebooku.

 

2. Trvání a místo soutěže

 

Soutěž se uskuteční ve dnech od 1. 9. 2015 do 13. 9. 2015 23:59 na území České republiky.

Soutěž probíhá na elektronických stránkách Pořadatele na adrese www.facebook.com/dortyadortiky.cz (dále jen „Facebooková stránka) provozované sociální sítí Facebook.

 

3. Podmínky účasti v Soutěži

 

Účastníkem Soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která dosáhla 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce), s platným uživatelským účtem na Facebooku, která splní podmínky účasti v Soutěži. Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele a jejich blízké osoby.

Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel.

 

4. Vyloučení ze soutěže

 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také soutěžící, u kterých má podezření na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

 

Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně, použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace, účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb, účast jménem třetí osoby (s jejím i bez jejího vědomí).

 

5. Průběh soutěže a výběr výherců

 

V rámci stanoveného data bude na Facebookové stránce zveřejněn příspěvek se zadáním soutěže. Po dobu trvání soutěže je úkolem soutěžícího vložit do komentáře k Soutěžnímu zadání básničku, která bude obsahovat slova Dorty, Dortíky, Cupcaky. Každý soutěžící může vložit libovolný počet básniček, ale vyhrát může pouze jednou. V týdnu po ukončení soutěže vybere Pořadatel 3 nejlepší básničky, které odmění. Posuzovat se bude především kreativita a originalita soutěžících.

 

6. Výhry, oznámení o výhře a jejich předání

 

Výhry v soutěži jsou: 3x sada 6ti luxusně zdobených cupcaků od Dorty&Dortíky

 

Výherce bude kontaktován Pořadatelem Soutěže nejpozději do 7 dnů od ukončení soutěže prostřednictvím komentáře pod soutěžním příspěvkem za účelem sjednání podmínek předání výhry.

O předání výher budou výherci informováni pomocí přímé zprávy na Facebooku.  Pokud nedojde k zaslání kontaktních údajů výhercem do 14 dnů od kontaktování, či výherce výhru odmítne, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který může rozhodnout o jejím případném přidělení dalšímu Soutěžícímu. Na výhry nevzniká žádný právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

 

7. Osobní údaje

 

Účastník soutěže zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, korespondenční adresa a telefonní číslo a uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže a k provádění jakýchkoliv marketingových činností. Současně souhlasí s využitím své e-mailové adresy za účelem doručování informací komerční komunikace od Pořadatele. Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán písemným oznámení o odvolání doručeného společnosti.

 

8. Další ustanovení

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení Soutěže, délku trvání, jakož i podmínky Soutěže, zejména, ale ne výlučně, počet výherců, jakož i druhy výher. Změnu Pravidel a podmínek Soutěže pořadatel vhodným způsobem zveřejní.

 

Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry.  Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během řízení Soutěže. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné. Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.

 

 

V Praze dne 1. září 2015

Žádná položka